Kontakt

Ing. Miroslav Kovalčík, PhD. - zodpovedný riešiteľ projektu

 • výskumník v oblasti lesníckej ekonomiky, s doterajším zameraním na problematiku hodnotenia efektívnosti hospodárenia na lesnej pôde a oceňovania verejnoprospešných funkcií lesa. Zodpovedný riešiteľ projektu je autorom 3 odborných knižných publikácií, spoluautorom ďalších 10 odborných knižných publikácií, publikoval 12 pôvodných vedeckých prác a cca 30 príspevkov a referátov v oblasti lesníckej ekonomiky a politiky. Je spoluautorom všetkých dôležitých realizačných výstupov aplikovaného výskumu v oblasti lesníckej politiky a ekonomiky na Slovensku: Národný program využitia potenciálu dreva, Stratégia rozvoja lesníctva na Slovensku, Národný lesnícky program Slovenskej republiky, Indikatívny akčný plán Národného lesníckeho programu Slovenskej republiky, Rozpracovanie Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007-2013 - časť Lesné hospodárstvo. Zodpovedný riešiteľ je národným korešpondentom Eurostatu pre lesnícku štatistiku a je už 6 rokov zodpovedný za vypracovanie a zostavovanie integrovaných environmentálnych a ekonomických účtov pre lesy (IEEAF). V projekte bude zabezpečovať analýzu vývoja nákladovosti jednotlivých výkonov pestovnej a ťažbovej činnosti, hodnotenie efektívnosti outsourcingu v LH a návrh opatrení a nástrojov lesníckej politiky na zlepšenie trhu s lesníckymi službami.
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel: +421 45 5314 132

 

Ing. Martin Moravčík, CSc. – spoluriešiteľ projektu

 • podieľal na riešení viacerých domácich a zahraničných projektov aplikovaného výskumu. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa orientuje na problematiky hospodárskej úpravy lesov (HÚL), sledovanie a hodnotenie stavu a vývoja lesov a lesníctva a lesníckej politiky. Vedeckú úroveň zodpovedného riešiteľa charakterizuje okrem iného 27 pôvodných vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch vrátane karentovaných a monografií. Publikoval 53 odborných prác v zborníkoch a časopisoch a 28 príspevkov v odborných a popularizačných knižných publikáciách. V projekte bude zabezpečovať analýzu vývoja nákladovosti jednotlivých výkonov pestovnej a ťažbovej činnosti a Návrh opatrení a nástrojov lesníckej politiky na zlepšenie trhu s lesníckymi službami.
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel: +421 45 5314 180

 

 

Mgr. Katarína Sujová, PhD. – spoluriešiteľka projektu

 • výskumník v oblasti medzisektorových politík a inovácií v lesníctve. Podieľala sa na riešení viacerých výskumných projektov. Spoluautorka viacerých kapitol v monografiách a pôvodných vedeckých prác. V projekte bude zabezpečovať analýzu vývoja nákladovosti jednotlivých výkonov pestovnej a ťažbovej činnosti a výskum transakčných nákladov.
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel: +421 45 5314 164

 

 

Ing. Anna Miková – spoluriešiteľka projektu

 • odborný pracovník ústavu lesných zdrojov a informácií. Spoluautorka viacerých pôvodných vedeckých prác a odborných článkov. V rámci projektu bude zabezpečovať zber a spracovanie informácií a údajov o finančnej a sociálno-ekonomickej situácií dodávateľského sektora.
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel: +421 45 5202 358

 

Ing. Maroš Sedliak, PhD. – spoluriešiteľ projektu

 • výskumník v oblasti hospodárskej úpravy lesov a využitia geoinformačných technológií  pre podporu rozhodovania v lesníctve. Podieľal sa na riešení viacerých výskumných projektov v rámci APVV, ASFEU a 7. RP EÚ. Spoluautor 1 vedeckej monografie, 1 vedeckej práce v zahraničných karentovaných časopisoch, 5 vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databáze Web of Science alebo SCOPUS, 2 vedeckých prác v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách, 1 skrípt a učebných textov. V projekte bude zabezpečovať analýzu finančnej a sociálno-ekonomickej situácie dodávateľského sektora v LH.
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • Tel: +421 45 5314 168