Aktivity

Interview medzi objednávateľmi lesníckych služieb

Za najvhodnejšiu techniku zberu dát pre účely výskumu na úrovni reprezentantov štátnych a neštátnych lesných podnikov (objednávateľov služieb) možno považovať riadené štruktúrované interview. Štruktúra interview je navrhnutá tak, aby sa umožnilo analyzovať všetky hlavné faktory, ktoré kvantitatívne a kvalitatívne ovplyvňujú dopyt po lesníckych službách a je rozdelená do nasledujúcich častí:

1. charakteristika vlastníka, resp. obhospodarovateľa lesa,

2. legislatívne obmedzenia ovplyvňujúce dopyt po lesníckych službách,

3. transakčné náklady súvisiace s kontraktmi,

4. sociálne požiadavky na poskytované služby a

5. environmentálne požiadavky na poskytované služby.

 

Na základe pilotného zberu údajov formou interview u objednávateľov služieb v roku 2017 možno zhrnúť tieto poznatky:

• bola vybraná náhodná vzorka 15 objednávateľov služieb v kategórii obecných a štátnych lesov (spoločnosti s ručením obmedzeným, štátne podniky, príspevková organizácia)

• rozloha obhospodarovaného lesného majetku respondentov sa pohybovala od 850 ha do 888 tis ha

• priemerný ročný obrat respondentov sa pohyboval od 140 tis. EUR do 215 mil. EUR

• rozsah výkonov realizovaných dodávateľským spôsobom sa u respondentov pohyboval v prípade pestovnej činnosti od 50 % do 100 % a v prípade ťažbovej činnosti od 75 % do 100 %

• okrem právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody ovplyvňujú dopyt po lesníckych službách podľa respondentov hlavne právne predpisy týkajúce sa verejného obstarávania

• respondenti prakticky vo všetkých prípadoch považujú súčasnú pracovnoprávnu legislatívu za takú, ktorá nepodporuje zamestnávanie vlastných pracovníkov

• výrazným problémom na trhu s lesníckymi službami je podľa respondentov absencia odborne vzdelaných pracovníkov, neatraktívnosť práce v lesníctve a často aj nízka kvalita vykonaných prác súvisiaca s ich nízkym ohodnotením, ktoré vyplýva z minimalizácie nákladov na realizáciu jednotlivých výkonov z titulu nutnosti využívania kritéria „najnižšej ceny“ v procese verejného obstarávania. 


Dotazníkový prieskum medzi poskytovateľmi lesníckych služieb

Ako vhodná technika zberu finančných a ekonomických údajov pre účely výskumu na úrovni dodávateľov služieb v lesnom hospodárstve v kategórii SZČO sa zvolil dotazníkový prieskum doplnený v prípade potreby vo vzťahu k vybraným údajom o štruktúrované interview. Zber údajov za dodávateľov služieb v lesnom hospodárstve možno rozdeliť do nasledujúcich častí:

1. základná charakteristika živnostníkov,

2. finančná situácia živnostníkov,

3. sociálno-ekonomická situácia živnostníkov,

4. diverzifikácia príjmov živnostníkov a 

5. hlavné problémy živnostníkov v oblasti poskytovania lesníckych služieb.

 

Na základe realizácie pilotného zberu údajov za dodávateľov služieb (SZČO) možno zhrnúť tieto poznatky:

• bola vybraná náhodná vzorka 25 dodávateľov služieb – živnostníkov

• všetci oslovení respondenti pôsobia v sektore dodávateľov služieb v lesnom hospodárstve 10 a viac rokov (max. 22 rokov)

• viacerí respondenti fungujú ako subdodávatelia služieb, len v obmedzenej miere sami využívajú subdodávateľov

• z hľadiska diverzifikácie príjmov tvorí príjem respondentov za poskytovanie lesníckych služieb vo všetkých prípadoch viac ako 90 % (vo väčšine prípadov skoro 100 %)

• za hlavný problém na trhu s lesníckymi službami považujú respondenti nízku cenu práce a uprednostňovanie dodávateľov podľa cenovej ponuky bez ohľadu na kvalitu realizovaných výkonov

• v blízkej budúcnosti sa podľa respondentov ako problematický javí nedostatok kvalifikovaných dodávateľov služieb a potenciálna neochota pracovníkov pôsobiť v tomto sektore podnikania. 


 

Odborná konferencia - AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LH SR 2017

Cieľom odbornej konferencie bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR. Osobitná pozornosť sa zamerala na problematiku riešenú v rámci APVV projektu OUTSOURC – socioekonomickú situáciu dodávateľov lesníckych služieb a efektívnosť outsourcingu v lesnom hospodárstve a projektu GreenWOOD zameraného na hodnotenie materiálových tokov vrátane kvantifikácie viazania CO2 na všetkých úrovniach spracovania drevnej suroviny. Úspešnosť výkonu opatrení verejnej politiky sa môže zlepšiť na základe vypracovania implementačných štúdií. Takéto sa pripravujú aj v rámci riešenia projektu APVV IMPEVALES. Tohtoročný workshop riešiteľov projektu s  adresátmi poradenstva, OLH a štátnou správou bol zameraný na vybrané problémy poradenstva OLH zistené dotazníkovým prieskumom.

Program odbornej konferencie (v pdf)

 • Ekonomické výsledky lesného hospodárstva SR 2016 (v pdfMiroslav Kovalčík – Národné lesnícke centrum Zvolen
 • Vývoj trhu s lesníckymi službami (v pdf- Katarína Sujová – Národné lesnícke centrum Zvolen
 • Lesná technika pre prírode blízke obhospodarovanie lesov (v pdf- Róbert Bartuš – ProSilva
 • Perspektívy a potenciál obchodu s drevnou surovinou na Slovensku - Miloš Gejdoš – Technická univerzita vo Zvolene
 • Výskum využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky - Martin Moravčík – Národné lesnícke centrum Zvolen
 • Uplatnenie princípov zelenej ekonomiky v lesnícko-drevárskom komplexe - Samuel Šimo-Svrček – Národné lesnícke centrum Zvolen
 • Teoretický model výskumu poradenstva prostredníctvom odborného lesného hospodára - Zuzana Dobšinská – Technická univerzita vo Zvolene
 • Implementačné a evalvačné analýzy nástrojov lesníckej politiky (v pdf- Zuzana Sarvašová – Národné lesnícke centrum Zvolen

 


 

Odborný seminár - AKTUÁLNE OTÁZKY EKONOMIKY A POLITIKY LH SR 2016

Cieľom seminára bolo prerokovať v kruhoch širokej lesníckej verejnosti aktuálnu situáciu a ekonomické problémy LH a lesníctva SR. Osobitná pozornosť sa zamerala na problematiku riešenú v rámci APVV projektu OUTSOURC – socioekonomickú situáciu dodávateľov lesníckych služieb a efektívnosť outsourcingu v lesnom hospodárstve a projektu GreenWOOD zameraného na hodnotenie materiálových tokov vrátane kvantifikácie viazania CO2 na všetkých úrovniach spracovania drevnej suroviny.

Program odborného seminára (v pdf)

 • Ekonomické výsledky lesného hospodárstva SR 2015 (v pdf) Miroslav Kovalčík – Národné lesnícke centrum
 • Charakter a faktory trhu s lesníckymi službami (v pdf) - Rastislav Šulek – Technická univerzita vo Zvolene
 • Inovácie u kontraktorov lesníckych služieb na Slovensku (v pdf) - Martina Štěrbová – Technická univerzita vo Zvolene
 • Proces FOREST EUROPE – aktuálny pracovný program a trendy (v pdf) - Igor Vizslai, Lucia Ambrušová – Národné lesnícke centrum, LUB Forest Europe
 • Výskum využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny v kontexte zelenej ekonomiky (v pdf) - Martin Moravčík – Národné lesnícke centrum
 • Vývoj trhu a cien v stredoeurópskom priestore (v pdf) - Miloš Gejdoš – Technická univerzita vo Zvolene
 • Analýza potenciálu Slovenska pre využitie princípov zelenej ekonomiky v lesníckom sektore - Zuzana Sarvašová – Národné lesnícke centrum
 • Ekonomické zhodnotenie produkčných schopnosti douglasky (v pdf- Jozef Tutka