O projekte

Efektívnosť obhospodarovania lesnej pôdy ovplyvňuje mnoho faktorov. Jedným z nich je aj podiel dodávateľských služieb na zabezpečovaní pestovnej a ťažbovej činnosti, resp. rozhodnutie či outsourcovať alebo neoutsourcovať svoje činností. Tak ako v iných odvetviach, aj v LH sa vytvorila podnikateľská sféra poskytujúca služby lesným podnikom. V súčasnosti viac ako 95 % výkonov pestovnej a ťažbovej činnosti sa zabezpečuje dodávateľský a podnikateľský sektor dosahuje tržby zhruba vo výške 221 mil. eur. Podniky od outsourcingu očakávajú predovšetkým zníženie nákladov, avšak úspory nákladov nemusia vždy splniť očakávania. Pokiaľ však nebude outsourcingový vzťah fungovať tak ako by mal, môže naopak dôjsť k zvýšeniu nákladov, najmä v oblasti transakčných nákladov. Trh s lesníckymi službami je úzko spätý so špecifikami LH, ktoré sú dané vnútornými podmienkami hospodárenia a vonkajšími obmedzeniami, resp. špecifikami vplývajúcimi na realizáciu služieb. Podnikateľský sektor nie je podchytený v rezortnej štatistike LH a nie sú k dispozícií žiadne finančné a ekonomické údaje o ňom, v dôsledku čoho je väčšina ukazovateľov LH značne podhodnotená. V rámci projektu sa budú identifikovať hlavné faktory fungovania trhu s lesníckymi službami, analyzovať finančná a sociálno-ekonomická situácia dodávateľského sektora, hodnotiť efektívnosť outsourcingu lesníckych služieb a na základe výsledkov jednotlivých analýz sa navrhnú opatrenia lesníckej politiky na zlepšenie trhu s lesníckymi službami.

 

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je výskum efektívnosti outsourcingu lesníckych služieb. Čiastkové ciele sú:

Cieľ 1: Identifikovať hlavné faktory fungovania trhu s lesníckymi službami

Cieľ 2: Analyzovať nákladovosť výkonov pestovnej a ťažbovej činnosti

Cieľ 3: Analyzovať finančnú a sociálno-ekonomickú situáciu dodávateľského sektora

Cieľ 4: Analyzovať vplyv transakčných nákladov na efektívnosť dodávateľských služieb

Cieľ 5: Navrhnúť opatrenia lesníckej politiky na zlepšenie trhu s lesníckymi službami

 

Harmonogram riešenia projektu

E 01: Identifikácia hlavných faktorov a podmienok fungovania trhu s lesníckymi službami

E 02: Finančná a sociálno-ekonomická situácia dodávateľského sektora

E 03: Efektívnosť outsourcingu lesníckych služieb

E 04: Návrh opatrení a nástrojov lesníckej politiky na zlepšenie trhu s lesníckymi službami

 

E 01: Identifikácia hlavných faktorov a podmienok fungovania trhu s lesníckymi službami

Trh s lesníckymi službami ovplyvňujú najmä špecifiká lesnej výroby - sezónnosť pestovných prác, náhodné ťažby, klimatické pomery, možnosti použitia technológií a pod. Vonkajšie špecifiká sú vyvodené od regulatívnych alebo podporných opatrení štátu, koncepcie lesníckej politiky, podnikateľského prostredia, ale i celospoločensky akceptovaných princípov. a opatrenia verejnej politiky vo vzťahu k lesom. Uvedené podmienky trhu vplývajú na vzťahy a vzájomné postavenie medzi poskytovateľmi a objednávateľmi lesníckych služieb.

Hlavnými postupmi v prvej etape výskumného projektu bude kvalitatívna a kvantitatívna analýza dokumentov a publikovaných prác o podnikateľskom sektore v lesnom hospodárstve. Spracujú sa súčasné poznatky o podmienkach fungovania trhu s lesníckymi službami doma a v zahraničí. Takisto sa bude realizovať dotazníkový prieskum, kde sa doplnia tieto poznatky. Pre získanie kvalitatívnych údajov bude použitá metóda štruktúrovaného interview, resp. štandardizovaného rozhovoru so zástupcami štátnych a neštátnych subjektov lesného hospodárstva.

 

E 02: Finančná a sociálno-ekonomická situácia dodávateľského sektora

V rámci tejto etapy sa zozbierajú potrebné údaje o finančnej a sociálno-ekonomickej situácií podnikateľského sektora v lesnom hospodárstve. Spracuje sa databáza subjektov, ktoré poskytujú služby v lesnom hospodárstve na základe údajov z obchodného registra. Následne sa spracuje metodika zberu údajov a vyberú vhodné finančné a ekonomické ukazovatele. Vlastný zber údajov bude prebiehať prostredníctvom osobného interview. V prvom roku riešenia projektu sa budú zbierať údaje za obdobie posledných 3 rokov a v nasledujúcich rokoch údaje za aktuálny finančný rok. Získané údaje sa spracujú matematicko-štatistickými metódami. Zber finančných a ekonomických údajov sa vykoná na reprezentatívnej vzorke subjektov, ktorá bude vytvorená na základe stratifikovaného výberu. Rozsah výberovej vzorky sa bude opierať o aplikáciu štatistických postupov, aby výsledky boli preukazné a výberová chyba nepresahovala určitú vopred stanovenú úroveň. Pre vytvorenie výberovej vzorky sa využije stratifikovaný (oblastný) výber. Pri stratifikovanom výbere sa základný súbor rozčlení na základe rozlišovacích (triediacich) znakov na menšie časti tzv. strata (oblasti), ktoré sa vyznačujú menšou variabilitou skúmaného znaku v porovnaní so základným súborom.

 

E 03: Efektívnosť outsourcingu lesníckych služieb

Základné rozhodnutie firmy pri voľbe spôsobu zabezpečovania služieb je medzi internalizáciou a externalizáciou poskytovania služieb. Teda, či je výhodnejšie poskytovať danú službu v rámci svojej priamej pôsobnosti, alebo prenechať poskytovanie služby za určitú odplatu iným subjektom. Podľa neoklasickej ekonomickej teórie sú dôležitým parametrom rozhodovania o spôsobe zabezpečovania služieb výrobné náklady a výrobná efektívnosť. Dôvodom, prečo sa používa kontrahovanie externým subjektom, je úspora výrobných nákladov a dosiahnutie vyššej efektívnosti. Prvotným cieľom outsourcingu je zvýšiť efektívnosť zavedením konkurenčného prostredia pre poskytovanie služieb. Na overenie týchto tvrdení bude slúžiť táto etapa. Pri praktickom hodnotení efektívnosti outsourcingu lesníckych služieb sa využije jedna z najčastejšie používaných metód Cost Benefit analýza a jej jednotlivé ukazovatele a alternatívne sa bude hodnotiť efektívnosť outsourcingu prostredníctvom neparametrických metód hodnotenia efektívnosti a konkrétne Data Envelopment Analysis (DEA). Táto metóda je založená na lineárnom programovaní, čo umožňuje súčasne posúdiť viacero vstupov a výstupov za účelom stanovenia relatívnej efektívnosti pre každú hodnotenú jednotku. Tento prístup bol vyvinutý Charnesom a kol. (1978) nazývaný Charnes-Cooper-Rhodes (CCR) model. CCR- model hodnotí efektívnosť na základe Paretovho konceptu za predpokladu konštantných výnosov z rozsahu. Neskôr Banker a kol. (1984) vyvinuli tzv. Banker-Charnes-Cooper (BCC) model, ktorý hodnotí efektívnosť za predpokladu variabilných výnosov z rozsahu. Použitie obidvoch modelov umožňuje stanovenie efektívnosti z rozsahu, ktorá sa stanoví ako pomer efektívnosti podľa CCR- modelu ku efektívnosti podľa BCC- modelu. Výsledkom hodnotenia je efektívnosť, ktorá sa rovná jednej pre efektívne produkčné jednotky a menej ako jedna pre neefektívne produkčné jednotky (Azizi et al., 2007). Hodnotenie efektívnosti sa bude realizovať prostredníctvom programu EMS. Tento software umožňuje stanoviť efektívnosť inputovo, outputovo a neorientovaných modelov DEA za predpokladu konštantných a variabilných výnosov z rozsahu (Scheel, 2000).

Testovanie rozdielov v efektívnosti produkčných jednotiek rozdelených do skupín podľa rôznych charakteristík sa bude realizovať štatistickými testami (konkrétny test sa zvolí podľa typu premenných a veľkosti výberovej vzorky). Definuje sa nulová hypotéza (rozdiely v efektívnosti nie sú štatisticky významné) a alternatívna hypotéza (existujú signifikantné rozdiely v efektívnosti porovnávaných vzoriek) na hladine významnosti α = 0,05. Ak bude p hodnota nižšia ako zvolená hladina významnosti zamietne sa nulová hypotéza a prijme sa alternatívna hypotéza. Štatistické testovanie sa bude realizovať prostredníctvom programu Statistika CZ, verzia 10.

 

E 04: Návrh opatrení a nástrojov lesníckej politiky na zlepšenie trhu s lesníckymi službami

Zmena vlastníckych vzťahov v SR v procese transformácie hospodárstva mala zásadný vplyv na formovanie trhu s lesníckymi službami a rozvoj inovačných aktivít firiem podnikajúcich v oblasti lesného hospodárstva. Inštitucionálne zmeny a usporiadania vlastníckych práv a s tým súvisiaca alokácia zdrojov sa vo všeobecnosti prejavovali v podpore súkromnej formy vlastníctva. V súčasnosti, aj v dôsledku prechodu lesných podnikov na dodávateľský spôsob zabezpečovania pestovných a ťažbových prác sa vytvorila silná podnikateľská sféra v lesnom hospodárstve, ktorá zamestnáva približne 12 tis. osôb. Poskytovatelia lesníckych služieb často pôsobia vo vidieckych oblastiach, čo zdôrazňuje ich význam pre ekonomiku vidieckych oblastí. Rozvoj podnikateľského sektora prináša aj potrebu naformulovať opatrenia a nástroje lesníckej politiky špecifický zamerané na potreby tohto sektora. Z týchto dôvodov sa táto etapa zameria na sumarizáciu získaných poznatkov a výsledkov jednotlivých analýz a na základe nich sa navrhnú opatrenia a nástroje lesníckej politiky za účelom zlepšenia trhu s lesníckymi službami. Tieto nástroje bude možné využiť aj v rámci aktivít zameraných na rozvoj vidieka, ochranu životného prostredia a v rámci monitorovania a hodnotenia efektívnosti využívania podpory poskytovanej z verejných zdrojov. V rámci aktivity sa takisto nadefinujú základné ekonomické predpoklady fungovania trhu s lesníckymi službami v aktuálnych podmienkach lesného hospodárstva na Slovensku.